Kredi për biznesin e vogël - E pasiguruar

Zgjedhja e duhur për nevojat urgjente të biznesit tuaj!

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
Banka Ndërkombëtare Tregtare (ICB) financon nevojat e biznesit tuaj për likuiditete. Me fleksibilitetin në produktet e kredive që ofrojmë, ICB  ju financon për të zgjeruar aktivitetin tuaj, për të ndërtuar dhe finalizuar projektet tuaja, për të mbështetur idetë, për të përmirësuar teknologjinë tuaj, për të harmonizuar ciklin e biznesit tuaj, jemi gati për çdo nevojë emergjente tuajën!

KARAKTERISTIKAT
Kush mund të përfitojë nga ky produkt:

Biznes i liçensuar (minimumi 12 muaj me liçensë)
• Shuma e financimit : 100,000 – 1,000,000 Lekë
• Afati deri në 36 muaj 

Përdoreni për: 
• Inventar / Kapital pune qarkullues
• Overdraft
• Shlyerje borxhi / detyrimi (likujdim faturash)
• Blerje asetesh fikse
• Rikonstruktim apo rinovim të ambienteve të biznesit
• Rinovime të ndryshme në shtëpi
• Rifinancim të një kredie në një bankë apo institucion tjetër kredidhënës

Komisione
Komision Administrimi:  2% e shumës së kredisë

Aplikoni tani

Newsletter