Kredi për biznesin e vogël - E siguruar

Zgjedhja e duhur për nevojat afatgjata të biznesit tuaj!

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
Banka Ndërkombëtare Tregtare (ICB) financon nevojat e biznesit tuaj për likuiditete. Me fleksibilitetin në produktet e kredive që ofrojmë,  ICB  ju financon për të zgjeruar aktivitetin tuaj, për të ndërtuar dhe finalizuar projektet tuaja, për të mbështetur idetë, për të përmirësuar teknologjinë tuaj, për të harmonizuar ciklin e biznesit tuaj, jemi gati për çdo nevojë emergjente tuajën!

KARAKTERISTIKAT
• Kush e përfiton:   Biznes i liçensuar (minimumi 12 muaj me liçensë)
• Shuma e financimit : 1,000,001. – 5,000.000 Lekë 
• Lloji i kolateralit: Pasuri e Paluajtshme, Inventar, Makineri dhe Pajisje
• Karakteristikë e këtij produkti është :
       - normë interesi më të ulët, nga 9%-12%
       - afat shlyerje më të gjatë, deri në 84 muaj

Përdoreni për: 
• Inventar / Kapital pune qarkullues
• Shlyerje borxhi / detyrimi (likujdim faturash)
• Overdraft
• Blerje asetesh fikse
• Rikonstruktim apo rinovim të ambienteve të biznesit
• Rinovime të ndryshme në shtëpi
• Blerje pajisjesh/automjete
• Blerje pasuri të patundshme
• Rifinancim të një kredie në një bankë apo institucion tjetër kredidhënës

Komisione
Komision Administrimi: 1% e shumës së kredisë
Aplikohet sigurim prone për shumën e kredisë.

Aplikoni tani

Newsletter