SME

Financimi i Bizneseve të Vogla dhe të Mesme është në fokusin dhe një nga prioritetet e Bankës Ndërkombëtare Tregtare. Në këtë kategori hyjnë të gjithë personat fizikë dhe juridikë që operojnë në territorin e Shqipërisë.

Banka ICB ofron produkte të shumëllojshme dhe konkuruese në treg përsa i përket çmimit, informacionit transparent me klientin dhe shërbimit të personalizuar nga ana e stafit të kualifikuar të Bankës sonë për të rritur dhe mbështetur biznesin tuaj .

Drejtuesit e Degëve dhe Menaxherët në Marrëdhënie me Klientin kujdesen që përvec mbajtjes së marrëdhënies, përpunimit të analizave ekonomike dhe financiare, të bëjnë edhe këshillimin financiar për ti rekomanduar klientit mënyrën më të mirë të investimit.

Newsletter