Kredi për Kapital Qarkullues

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT 

Kredia për kapital qarkullues ndihmon në mbajtjen në çdo moment nën kontroll të inventarit të biznesit tuaj, dhe sipas ciklit të biznesit të parashikoni rritjen e tij me produkte të reja apo ekzistuese. 

KARAKTERISTIKAT  

• Shuma e financimit: Në bazë të kërkeses së klientit si dhe mundësisë së pagesës
• Afati: Ofrohet financim deri në 3 vjet
• Interesi: Ofrohet me normë interesi të ndryshueshme
• Pagesa e kësteve: 
  - Pagesa të rregullta (këste të njëjta cdo muaj)
  - Pagesa të çrregullta (këste të ndryshueshme sipas sezonalitetit)
• Garancia: Hipotekë 
• Monedha: Financimi ofrohet në Lekë / Euro / Usd

 

Newsletter