Overdraft / Paradhënie Bankare Kundrejt Pagës

Të gjithë pagamarrësit në ICB kanë  mundësinë  të përfitojnë  deri në 3 paga neto dhe akses të menjëhershëm të fondeve në llogarinë pranë bankës sonë.

Mund të përdorni në cdo kohë Kartën Transparente të Debitit për blerje në POS apo blerje online. 

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
Overdrafti  është një produkt bankar prej te cilit mund të përfitojnë të gjithë klientët të cilët marrin pagën pranë ICB, duke përmbushur nevojat afatshkurtra  për likuiditet.
Klienti do të paguajë interes vetëm për pjesën e përdorur të fondeve.

KARAKTERISTIKAT
Shuma maksimale:  3 paga neto
Afati maksimal : 12 muaj

Norma e interesit
• Norma e interesit LEK :  16% në vit e pandryshueshme 
• Norma e Interesit EUR/USD : 12% në vit, e pandryshueshme
Afati maksimal : 12 muaj
Rekomandohet të jepet në të  njëjtën monedhë me pagën

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM
1. Kartë identiteti(ID)
2. Vërtetim Pune
3. Faturë energjie elektrike ose uji

Aplikoni tani

Newsletter