Publikime

 1. Reklamimi i te dhenave 30.06.2017
 2. Kapitali Rregullator 30.06.2017
 3. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 30.06.2017
 4. Te dhenat cilesore - Tre mujori Q2 2017
 5. Te dhenat cilesore - Tre mujori Q1 2017
 6. Raporti i Mjaftueshmerise se Kapitalit Mars 2017
 7. Kapitali Rregullator Mars 2017
 8. Reklamimi i te dhenave Mars 2017
 9. Raporti i Auditorit te Pavarur BOA 31 Dhjetor 2016
 10. Reklamimi i te dhenave 31.12.2016
 11. Raporti i Mjaftueshmerise se Kapitalit 31.12.2016
 12. Raporti i Auditorit te Pavarur BNT 31 Dhjetor 2016
 13. Kapitali Rregullator 31.12.2016
 14. Reklamimi i të dhënave 30.06.2016
 15. Reklamimi i te dhenave 31.03.2015
 16. Raporti i mjaftueshmerise se kapitalit Mars 2015
 17. Informacion Cilësor deri më 31.03.2015
 18. Kapitali Rregullator 30.06.2015
 19. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 30.06.2015
 20. Reklamimi i te dhenave 30.06.2015
 21. Të dhënat cilësore për 3-mujorin e dytë të vitit 2015
 22. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 30.09.2015
 23. Rezultatet Financiare 30.09.2015
 24. Kapitali rregullator 30.09.2015
 25. Reklamimi i të dhënave 30.09.2015
 26. Independent auditor's report and financial statements for the year ended December 31, 2015
 27. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit
 28. Kapitali Rregullator 31.12.2015
 29. Reklamimi i te dhenave 31.12.2015
 30. Raporti i auditorit te pavarur dhe pasqyrave financiare,Dhjetor 2015.
 31. Raporti i auditorit (IFRS), Dhjetor 2015
 32. Reklamimi i te dhenave 30.06.2014 BOA
 33. Reklamim i te dhenave 30.06.14 IFRS
 34. Kapitali rregullator dhe mjaftueshmeria e kapitalit Qershor 2014
 35. Informacion cilesor deri me 30 Qershor 2014
 36. Te dhenat financiare te bankes deri me 30.09.2014
 37. Reklamimi i te dhenave 31.12.2014
 38. Raporti i auditimit BNT IFRS 2014
 39. Raporti i Auditit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare 31.12.2014 BNT
 40. Forma e Mbikqyrjes ndaj Riskut të Tregut (30 Korrik 2013)
 41. Mjaftueshmëria e Kapitalit (30 Qershor, 2013)
 42. Struktura e Kapitalit (30 Qershor 2013)
 43. Bilanci, Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve (30 Qershor 2013)
 44. Pasqyra Financiare 30.06.2013 (të paaudituara)
 45. Q4 2012 Të dhëna bankare tremujore të paaudituara
 46. Mjaftueshmeria e kapitalit – Dhjetor 2013
 47. Struktura e kapitalit – Dhjetor 2013
 48. Raporti i Audit-t sipas standartit te BOA - 2013
 49. Publikimi i të dhënave 30 Shtator 2013.
 50. Bilanci – Pasqyra e rezultatit – Zërat jashtë bilancit më 30 Shtator 2013.
 51. Kapitali Rregullator dhe Mjaftueshmeria e Kapitalit më 30 Shtator 2013.
 52. Informacion Cilësor deri më 30 Shtator 2013.
 53. Reklamimi i të dhënave 31.12.2013
 54. Mjaftueshmeria e kapitalit
 55. Raportet e Auditimit sipas BOA
 56. Raportet e Auditimit sipas IFRS
 57. Pasqyra Financiare 31.12.2012
 58. Paqyrë Financiare 30 Shtator 2012
 59. Pasqyrë Financiare Shtator 2011
 60. Raporti Vjetor 2014
 61. Raporti Vjetor 2013
 62. Raporti Vjetor 2011
 63. Raporti Vjetor 2010
Newsletter