Publikime

 1. Te dhenat cilesore - Tre mujori Q1 2017
 2. Raporti i Mjaftueshmerise se Kapitalit Mars 2017
 3. Kapitali Rregullator Mars 2017
 4. Reklamimi i te dhenave Mars 2017
 5. Reklamimi i te dhenave 31.12.2016
 6. Raporti i Mjaftueshmerise se Kapitalit 31.12.2016
 7. Raporti i Auditorit te Pavarur BNT 31 Dhjetor 2016
 8. Kapitali Rregullator 31.12.2016
 9. Reklamimi i të dhënave 30.06.2016
 10. Reklamimi i te dhenave 31.03.2015
 11. Raporti i mjaftueshmerise se kapitalit Mars 2015
 12. Informacion Cilësor deri më 31.03.2015
 13. Kapitali Rregullator 30.06.2015
 14. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 30.06.2015
 15. Reklamimi i te dhenave 30.06.2015
 16. Të dhënat cilësore për 3-mujorin e dytë të vitit 2015
 17. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 30.09.2015
 18. Rezultatet Financiare 30.09.2015
 19. Kapitali rregullator 30.09.2015
 20. Reklamimi i të dhënave 30.09.2015
 21. Independent auditor's report and financial statements for the year ended December 31, 2015
 22. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit
 23. Kapitali Rregullator 31.12.2015
 24. Reklamimi i te dhenave 31.12.2015
 25. Raporti i auditorit te pavarur dhe pasqyrave financiare,Dhjetor 2015.
 26. Raporti i auditorit (IFRS), Dhjetor 2015
 27. Reklamimi i te dhenave 30.06.2014 BOA
 28. Reklamim i te dhenave 30.06.14 IFRS
 29. Kapitali rregullator dhe mjaftueshmeria e kapitalit Qershor 2014
 30. Informacion cilesor deri me 30 Qershor 2014
 31. Te dhenat financiare te bankes deri me 30.09.2014
 32. Reklamimi i te dhenave 31.12.2014
 33. Raporti i auditimit BNT IFRS 2014
 34. Raporti i Auditit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare 31.12.2014 BNT
 35. Forma e Mbikqyrjes ndaj Riskut të Tregut (30 Korrik 2013)
 36. Mjaftueshmëria e Kapitalit (30 Qershor, 2013)
 37. Struktura e Kapitalit (30 Qershor 2013)
 38. Bilanci, Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve (30 Qershor 2013)
 39. Pasqyra Financiare 30.06.2013 (të paaudituara)
 40. Q4 2012 Të dhëna bankare tremujore të paaudituara
 41. Mjaftueshmeria e kapitalit – Dhjetor 2013
 42. Struktura e kapitalit – Dhjetor 2013
 43. Raporti i Audit-t sipas standartit te BOA - 2013
 44. Publikimi i të dhënave 30 Shtator 2013.
 45. Bilanci – Pasqyra e rezultatit – Zërat jashtë bilancit më 30 Shtator 2013.
 46. Kapitali Rregullator dhe Mjaftueshmeria e Kapitalit më 30 Shtator 2013.
 47. Informacion Cilësor deri më 30 Shtator 2013.
 48. Reklamimi i të dhënave 31.12.2013
 49. Mjaftueshmeria e kapitalit
 50. Raportet e Auditimit sipas BOA
 51. Raportet e Auditimit sipas IFRS
 52. Pasqyra Financiare 31.12.2012
 53. Paqyrë Financiare 30 Shtator 2012
 54. Pasqyrë Financiare Shtator 2011
 55. Raporti Vjetor 2014
 56. Raporti Vjetor 2013
 57. Raporti Vjetor 2011
 58. Raporti Vjetor 2010
Newsletter