Mbrojtja e të dhënave personale

I nderuar Klient,

BNT sqaron se informacioni i dhënë nga Ju do të përpunohet sipas qëllimit të dhënë ose miratimit T’uaj ose sipas kushteve të Legjislacionit Shqiptar.

Këto të dhëna nuk u jepen palëve të treta pa marrë miratimi tuaj paraprak në përputhje me Legjislacionin Shqiptar për mbrojten e të dhënave personale.

Çdo Informacion i dhënë është në përputhje me Ligjin Shqiptar nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” si dhe Rregulloreve të tjera shtesë.

Gjithashtu përdoruesi konfirmon se të dhënat e paraqitura janë autentike dhe të sakta.Në momentin e depozitimit të këtyre të dhënave, përdoruesi pranon që këto të dhëna të përdoren për qëllime të brendshme në Bankë si dhe pranon përpunimin e tyre.

Bazuar në Ligjin nr. 9887 datë 10.03.2008 përdoruesi nëpërmjet një kërkese ka të drejtë të shohë të dhënat e tij personale të depozituara në mënyrë të vullnetshme ose mund të kërkojë ti korrigjojë ato.

Newsletter